Kultura – senior – zmiana

Kultura – senior – zmiana

Polska się starzeje. Polscy seniorzy są coraz bardziej aktywni na polu kultury. Są też bardziej wymagający. W ramach projektu "Kultura – senior – zmiana" zbadaliśmy czy oferta śląskich domów kultury nadąża za ich oczekiwaniami.

Wzrost udziału seniorów w strukturze populacji oznacza, że stanowią oni coraz liczniejszą grupę konsumentów i beneficjentów różnych usług. Osoby starsze są w coraz lepszej kondycji fizycznej, cieszą się dobrym zdrowiem i chciałyby w pełni korzystać z przywilejów życia wolnego od konieczności podejmowania aktywności zawodowej. Dlatego też coraz częściej podnosi się temat aktywności społecznej osób starszych, czego przykładem są licznie powstające uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora oraz inicjatywy skierowane do seniorów, realizowane m.in. w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych czy Akcji Ministra Kultury "60+Kultura". Należy także wspomnieć o roli, jaką w procesie pobudzania aktywności osób starszych odegrał Rządowy Program na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS), w ramach którego od 2012 r. realizowane są rozmaite inicjatywy, m.in. w zakresie aktywizacji osób starszych przy wykorzystaniu infrastruktury domów kultury czy partycypacji społecznej poprzez zwiększenie udziału seniorów w życiu kulturalnym.

Przesłanką realizacji projektu "Kultura – senior – zmiana. Badanie dynamiki zmian oferty śląskich domów kultury w odniesieniu do seniorów w latach 2010-2014" stały się dostrzeżone deficyty w zakresie badań nad kulturą, jej upowszechnianiem, odbiorem i uczestnictwem w niej. Braki te dotyczą w szczególności diagnoz aktywność kulturalnej seniorów. Projekt zakładał przeprowadzenie badań, mających na celu analizę zmian, jakie dokonały się w zakresie oferty adresowanej do seniorów przez domy kultury w województwie śląskim w ciągu ostatnich pięciu lat. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia uzyskano informacje dotyczące oferty domów kultury dostępnej dla osób 60+ w województwie śląskim w odniesieniu do kultury wysokiej, masowej i ludowej. Istotne stało się także sprawdzenie, jak zmieniała się oferta zajęć dla seniorów w ciągu ostatnich pięciu lat oraz rozpoznanie czynników wpływających na te zmiany. Dążono także do uzyskania informacji na temat trendów w zakresie oferty kulturalnej dla seniorów.

Raport, który oddajemy w Państwa ręce zawiera praktyczne rekomendacje i ma stanowić narzędzie pomocne przy  opracowywaniu założeń polityki kulturalnej w obszarze działań skierowanych do osób starszych.

***
Pobierz raport: Kultura – senior – zmiana (PDF)

Obszar: województwo śląskie
Termin: wrzesień - grudzień 2015 r.
Kategoria: badania społeczne