Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Tworzenie strategii rozwiązywania problemów społecznych stanowi wyraz zaangażowania gminy w działania mające niwelować negatywne zjawiska. Ta idea przyświecała Gminie Herby, dla której strategię wypracowała SONDA.

"Lokalna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Herby na lata 2016-2022" to wizja długofalowej polityki społecznej władz Gminy, mająca na celu stałą poprawę jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie warunków do ich aktywizacji i integracji.

W dokumencie, obok diagnozy i badań mieszkańców, zawarto cele i kierunki strategicznej interwencji odnoszące się do problemów społecznych występujących na terenie Gminy. Wdrożenie zaproponowanych przez SONDĘ przedsięwzięć powinno przyczynić się do rozwiązania problemów społecznych oraz zminimalizowania negatywnych skutków zachodzących zmian i zjawisk np. gospodarczych. Ponadto sformułowane w strategii kierunki działań powinny sprzyjać racjonalizacji samodzielnych działań poszczególnych grup społecznych.

***
Obszar: Gmina Herby
Termin: wrzesień - listopad 2015 r.
Kategoria: badania społeczne, diagnozy lokalne