Doświadczenie

Ewaluacje zrealizowane przez nasz zespół:

 • projekty systemowe ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w Katowicach, Bytomiu, Jastrzębiu-Zdroju, Czerwionce-Leszczynach, Krzanowicach, Mszanie, Rudzińcu (7.1.1 POKL);
 • projekty konkursowe, współfinansowane z Funduszy Europejskich, dotyczące:
  - aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Krzanowic i Radlina (7.2.1 i 7.3 POKL);
  - profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych (IW EQUAL);
  - działań informacyjno-promocyjnych podejmowanych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego (FIO);
  - zmniejszenia nierówności w udostępnianiu edukacji przedszkolnej na terenie Czerwionki-Leszczyn, Czernicy (9.1.1 POKL);
  - szkoleń dla pracowników sklepów spożywczych skupionych w sieci działającej na zasadach franczyzy;
  - podnoszenia kwalifikacji pracowników oświaty (9.4 POKL);
  - pracy metodą projektową w szkołach (9.1.2 POKL);
  - wzmocnienia kompetencji społecznych i zawodowych mieszkańców Czerwionki-Leszczyn borykających się z problemami życia społecznego;
  - ewaluacji Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Kraków z organizacjami pozarządowymi (5.4.2 POKL);
  - ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD LYSKOR na lata 2009-2015;
  - wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej (1.18 POKL).
 • pozostałe projekty społeczne, dotyczące:
  - aktywizacji osób po 60 roku życia (PO FIO);
  - świadczenia poradnictwa obywatelskiego osobom osadzonym w zakładach karnych (PAFW);
  - poprawy jakości działań w organizacjach pozarządowych (PO FIO).

Badania zrealizowane przez nasz zespół:

 • badanie systemu przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym przez miasta: Rybnik, Ruda Śląska, Tychy;
 • badanie współpracy PUP i OPS w powiatach grodzkich w obszarze zatrudnienia i integracji społecznej;
 • badania dotyczące aktywności społecznej seniorów w Rybniku i Wodzisławiu Śląskim;
 • badanie dotyczące popytu na produkty i usługi oferowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w części powiatów województwa dolnośląskiego;
 • badanie dotyczące wdrożenia funduszu poręczeniowo-pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej z województwa dolnośląskiego;
 • badanie fokusowe organizacji pozarządowych z województwa opolskiego i dolnośląskiego;
 • badanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z miasta Tychy.

Diagnozy, w realizacji których uczestniczył nasz zespół:

 • diagnoza społeczna miasta Rybnika - Identyfikacja i analiza lokalnych problemów społecznych;
 • diagnoza lokalnych potrzeb i zasobów w gminie Rudziniec;
 • diagnoza lokalnych potrzeb i zasobów w dzielnicach Wodzisławia Śląskiego (Wilchwy, Jedłownik – Osiedle);
 • diagnoza lokalnych potrzeb i zasobów w gminie Pawłowice;
 • diagnoza popytu w obszarze kultury na terenie gminy Pawłowice;
 • diagnoza sytuacji osób samotnie wychowujących dzieci na terenie Jastrzębia-Zdroju oraz identyfikacja czynników wpływających na ich aktywność społeczną i zawodową;
 • diagnoza inicjatyw kulturalnych dla seniorów w województwie śląskim;
 • diagnoza inicjatyw kulturalnych dla seniorów w województwie opolskim;
 • diagnoza inicjatyw kulturalnych angażujących seniorów na obszarach wiejskich  województwa śląskiego.